Strona główna Komunikaty Wyprawka szkolna i stypendium na rok 2014/2015

Wyprawka szkolna i stypendium na rok 2014/2015

658
0

Na podstawie Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna”, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania zakupu podręczników. Dofinansowanie przysługuje rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę:

  • uczniom klas III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, pochodzącym z rodzin, w których dochód nie przekracza 539 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej)
  • uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
  • uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszacym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Osoba ubiegająca się o pomoc, powinna złożyć wniosek, do którego należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku należy dołączyć oświadczenie o trudnej sytuacji rodzinnej. Rodzice dzieci niepełnosprawnych, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, do wniosku dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT, rachunek lub paragon wystawiony imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego. Wartość dofinansowania nie może przekroczyć: 445 zł.

Osoba ubiegająca się o stypendium szkolne powinna złożyć wniosek, w którym deklaruje, że dochód na osobę nie przekracza 542 zł (w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko) lub 456 zł (dla osób w rodzinie).

Wnioski do wyprawki i stypendium szkolnego dostępne są w sekretariacie szkoły, które należy starannie wypełnione złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 4 września.