Strona główna Wydarzenia Wręczenie certyfikatów

Wręczenie certyfikatów

686
0

Dnia 20.01.2015 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO, odbyło się spotkanie podsumowujące staż w Wielkiej Brytanii „Europa naszym domem” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie. Celem głównym spotkania było upowszechnienie projektu poprzez ukazanie korzyści wynikających z jego realizacji, zaprezentowanie nabytych umiejętności przez młodzież oraz popularyzacja projektów POKL.

Spotkanie rozpoczęła dyrektor – Danuta Kopyczok, która przywitała wszystkich zaproszonych gości, koordynatorów projektu, nauczycieli, uczestników stażu i młodzież. W części głównej spotkania przedstawiono historię realizacji projektów w ZSP COGITO, dokonano analizy obecnie zrealizowanego projektu, ukazano progres realizacji projektów w kontekście organizacyjnym i merytorycznym w odniesieniu do doskonalenia warsztatu zawodowego młodzieży. Całość zebranego materiału przedstawiono poprzez profesjonalnie opracowaną prezentację multimedialną i film przygotowane przez uczniów klasy 3 w zawodzie technik organizacji reklamy Denisa Holeś i Kamilę Dec, dzięki którym odbiór prezentowanych treści był przejrzysty i ciekawy, a przede wszystkim niebanalnie opracowany. Podsumowaniem spotkania było wręczenie uczestnikom praktyk w Stafford certyfikatów potwierdzających wysokie umiejętności zawodowe i językowe zdobyte poza granicami kraju.

Relacja filmowa: https://www.youtube.com/watch?v=0h2R-Ii-S4I