Strona główna Rekrutacja Regulamin rekrutacji 2021/2022

Regulamin rekrutacji 2021/2022

4032
0

Wszystkich tegorocznych absolwentów szkół podstawowych i ich rodziców prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji (rekrutacja na rok 2020).

Adobe Reader Document
REGULAMIN REKRUTACJI 2020/2021

 

Nowy terminarz rekrutacji!!!

Termin Wydarzenie
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
od 15 czerwca do 10 lipca br. 

do godz. 15.00termin na złożenie wniosku o przyjęcie do szkołyOd 26 czerwca do 10 lipcadostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowejOd 15 czerwca do 14 sierpniawydanie skierowania na badania lekarskie od 31 lipca – do 4 sierpnia brtermin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie           o wyniku egzaminu ósmoklasisty.12 sierpnia 2020 r.Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych                i niezakwalifikowanychod 13 do 18 sierpnia br.

Należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. 

Chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują     o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole.

19 sierpnia 2020 r.Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych                             i nieprzyjętych