Strona główna Komunikaty Wyprawka szkolna dla uczniów niepełnosprawnych (2022)

Wyprawka szkolna dla uczniów niepełnosprawnych (2022)

229
0

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022

Pomoc w ramach programu udzielna jest uczniom:

 • słabowidzącym,
 • niesłyszącym,
 • słabosłyszącym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności wymienionych powyżej,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy
  są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa w pkt. 1-6 i 8;

– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. Poz. 1287)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 5 września 2022 r.

WNIOSKI DO POBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY. DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO.