Strona główna Komunikaty Wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna

298
0

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Rządowego programu pomocy
uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.
W ramach ww. programu w roku szkolnym 2023/2024 uczniowie słabowidzący, niesłyszący,
słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w
tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniowie z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa
wyżej, mogą otrzymać dofinansowanie do kwoty:
445 zł – uczniowie technikum,
390 zł – uczniowie branżowej szkoły I stopnia.

Aby otrzymać pomoc należy:
złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2023/2024 do
dnia 5 września 2023 r. – Zarządzenie Nr 3739/2023 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 28
czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom
niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i
materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024.
Wniosek o udzielenie pomocy, powinien zawierać:
1) imię i nazwisko ucznia oraz adres jego zamieszkania;
2) nazwę i adres siedziby szkoły oraz klasę, do której uczeń będzie uczęszczał;
3) imię i nazwisko osoby składającej wniosek oraz adres jej zamieszkania;
4) datę wydania i numer orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

 

Druk wniosku do pobrania poniżej

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Wnioski można również otrzymać w sekretariacie szkoły.