Strona główna Wydarzenia Konkurs plastyczny „Wiosna z poezją Zbigniewa Herberta”

Konkurs plastyczny „Wiosna z poezją Zbigniewa Herberta”

59
0

Zespół Szkół COGITO
zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
do wzięcia udziału w konkursie plastycznym
„Wiosna z poezją Zbigniewa Herberta”
zorganizowanym z okazji
100. rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta
oraz jubileuszu 90-lecia powstania szkoły.


Zespół Szkół COGITO
zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
do wzięcia udziału
w konkursie plastycznym
„Wiosna z poezją Zbigniewa Herberta”
zorganizowanym z okazji 100. rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta
oraz jubileuszu 90-lecia powstania szkoły.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
WIOSNA Z POEZJĄ ZBIGNIEWA HERBERTA


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
WIOSNA Z POEZJĄ ZBIGNIEWA HERBERTA

w Zespole Szkół COGITO w Siemianowicach Śląskich

ORGANIZATOR:
Zespół Szkół COGITO
Termin nadsyłania prac: 31 maja 2024r.
CELE KONKURSU:
• Propagowanie poezji Zbigniewa Herberta wśród młodzieży.
• Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji polskiej.
• Rozwijanie kreatywności artystycznej i umiejętności plastycznych.
• Inspirowanie do plastycznych form interpretacji poezji.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
• Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
• Uczestnik prezentuje jedną pracę będącą plastyczną interpretacją poetyckiego utworu Z. Herberta.
• Prace konkursowe powinny zostać wykonane dowolną techniką, np. farby, kredki, wycinanka, kolaż itp.
• Szkoła typuje nie więcej niż dwóch uczestników.
• Jury oceniać będzie: plastyczną samodzielną i oryginalną interpretację wiersza, dobór odpowiednich środków artystycznego wyrazu, nawiązujących do charakteru i nastroju tekstu
• Wraz z pracą niezbędne jest przesłanie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego lub samego uczestnika, jeśli jest on pełnoletni, stanowiące załącznik nr. 1 do regulaminu konkursu.
• Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych konkursu.
• Rodzice/opiekunowie prawni/uczestnik wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych uczestnika konkursu w zakresie związanym z organizacją i przebiegiem konkursu w odrębnym formularzu (Załącznik nr 1).
• Prace niespełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
• Praca plastyczna winna być opisana wg poniższego wzoru:
Imię, nazwisko uczestnika konkursu
Wiek, klasa
Nazwa i adres szkoły
Imię, nazwisko opiekuna z ramienia szkoły oraz jego telefon kontaktowy i adres mailowy
i przesłana na adres:
Zespół Szkół COGITO
ul. Matejki 5
41-100 Siemianowice Śląskie
e-mail: cogito@zs-cogito.pl z dopiskiem w temacie:
„Konkurs plastyczny”.
Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu:
Bożena Rosicka , tel. kom. 505 324 423 .
ZASADY KONKURSU:
• Komisję konkursową powołują organizatorzy.
• Laureaci oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomieni mailowo w terminie do 30 czerwca 2024 r. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, natomiast pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie.
• Nagrody wręczone będą podczas Zjazdu Szkół Herbertowskich 26 września 2024 r. w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich lub przesłane pocztą na adres szkoły.
• Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna.


Uczestnicy konkursu dobrowolnie zgadzają się na:
1.Przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia turnieju (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997r. – Dz.U. nr 133 poz.883 ze zm.)
2.Publikację przez organizatora wizerunku uczestnictwa w dokumentacji fotograficznej i filmowej z przebiegu konkursu na stronach internetowych organizatorów i w informacjach medialnych wyłącznie na potrzeby promocji konkursu.
Organizator: ZS COGITO