Strona główna Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej


Podstawowe dane

Nazwa: Zespół Szkół Cogito (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych „Cogito”)
Adres: ul. Matejki 5, 41-100 Siemianowice Śląskie
Telefony: sekretariat – tel/fax (32)2200691, księgowość – (32)2200693
E-mail: cogito@zs-cogito.pl
Strona internetowa: zs-cogito.pl
Redakcja: Damian Królikowski, tel. (32)2200691
Zakres działania: w skład Zespołu Szkół Cogito wchodzi:

 • Technikum Nr 1 im. Zbigniew Herberta
 • Branżowa Szkoła I stopnia (dawniej Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

Profile kształcenia:

 • technik hotelarstwa
 • technik usług kelnerskich
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik reklamy
 • technik organizacji turystyki
 • kucharz
 • cukiernik
 • piekarz

 


Struktura organizacyjna

Dyrektor szkoły: mgr Danuta Kopyczok
Z-ca dyrektora szkoły: mgr Damian Królikowski
Kierownik szkolenia praktycznego: mgr Bożena Trziszka
Kierownik gospodarczy: Jolanta Fieroch
Główna księgowa: Sabina Grawicz

Liczba uczniów: 387 (stan na rok szkolny 2021/2022)
Liczba oddziałów: 17 (stan na rok szkolny 2021/2022)

Czas pracy szkoły: 7.30 – 16.00

 


Podstawa prawna Akt Założycielski i uchwały

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Zespół Szkół Techniczno-Usługowych – szkoła założona z dniem 1 września 2002 r.

Publiczna szkoła ponadgimnazjalna Technikum Nr 1 – szkoła założona 1 września 2002 r.

Na podstawie art.58 ust.1 i 6 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Uchwały Nr 547/2002 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 31 stycznia 2002 r.,
uchwały Nr 586/2002 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 14 marca 2002 r.

Uchwała nr 152/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. – nadanie Technikum nr 1 im. Zbigniewa Herberta Uchwała nr 153/2008 z dnia. 19 listopada 2008 r. – zmiana nazwy Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych na Zespół Szkół Cogito.

 


Załatwiane sprawy

Dyrektor szkoły przyjmuje strony w dniach:

 • poniedziałek: 12.00 – 14.00
 • wtorek: 11.00 – 14.00
 • czwartek: 8.00 – 13.00

Sekretariat:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.00

Pielęgniarka szkolna:

 • środa: 7.45 – 11.50
 • piątek: 7.45 – 15.20

 


Rekrutacja

Rekrutacja do Zespołu Szkół Cogito odbywa się z wykorzystaniem systemu rekrutacji elektronicznej firmy Vulcan wykaz składanych dokumentów:

 • oświadczenie woli
 • świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • dwa opisane zdjęcia
 • karta zdrowia

 


Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Cogito w Siemianowicach Śląskich jest Pan Sergiusz Kunert. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych, proszę kontaktować się pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod24@agileo.it

 


Ogłoszenia

Zamówienia publiczne:

(Archiwalne) Remont sali gimnastycznej (III.2018)

Oferty pracy:

(Archiwalne) Nabór na stanowisko głównego księgowego (II.2021)

 


Sprawozdania finansowe

 


Majątek ZS Cogito w oparciu o sprawozdanie F-03 za rok 2021

 • Ogółem: 3 990 000
 • Grunty: 107 000
 • Budynki i lokale: 3 291 000
 • Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 15 000
 • Maszyny i urządzenia techniczne: 185 000
 • Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 392 000

 


Rejestry, ewidencje prowadzone przez ZS Cogito

 1. Księga uczniów Technikum Nr 1
 2. Księga uczniów Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1
 3. Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 4. Księgi inwentarzowe księgozbioru
 5. Księga druków ścisłego zarachowania
 6. Księga protokołów Rady Pedagogicznej
 7. Księga zarządzeń Dyrektora szkoły
 8. Książka kontroli szkoły
 9. Książka obiektu budowlanego
 10. Ewidencja wydanych świadectw szkolnych
 11. Ewidencja osobowa pracowników
 12. Ewidencja czasu pracy
 13. Rejestr zwolnień lekarskich
 14. Rejestr wypadków uczniów
 15. Rejestr wypadków pracowników
 16. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 17. Rejestr wydanych legitymacji służbowych
 18. Rejestr skarg i wniosków
 19. Rejestr pieczęci urzędowych i stempli
 20. Dziennik korespondencyjny

 


Do pobrania najważniejsze dokumenty szkolne:

 


Dokumenty do pobrania w związku z pandemią Covid-19

 • Procedura bezpieczeństwa ZS COGITO – Covid-19 Pobierz
 • Procedura bezpieczeństwa podczas konsultacji Pobierz
 • Zgoda na pomiar temperatury Pobierz
 • Zgoda na udział w konsultacjach Pobierz

Karty charakterystyki środków dezynfekujących: