Strona główna Egzaminy zawodowe

Egzaminy zawodowe

 W tym dziale prezentujemy najnowsze informacje związane z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Wytyczne dla zdających (osób, które będą przystępowały do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej 2021 r.)

 

1.1. [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły  bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.

1.2. [*] Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3. [*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się

1.6. [*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

1.7. [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.8. [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.

2.1. [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2. [*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

2.6. [*] Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi sesjami lub zmianami egzaminu ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

3.4. [*] [!] W przypadku egzaminu z kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

4.6. [*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

4.7. [*] Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

 

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
sesja styczeń / luty 2021r.

Egzamin pisemny, termin – 12 stycznia 2021 r., czas trwania – 60 min.

technik obsługi turystycznej (TG.15) – godz. 10:00, sala nr 17 i sala nr 26

technik hotelarstwa (TG.13) – godz. 10:00, sala nr 28 i sala nr 32

technik żywienia i usług gastronomicznych (TG.16) – godz. 12:00, sala nr 17 i sala nr 26

technik organizacji reklamy (AU.29) – godz. 12:00, sala nr 17 i sala nr 26

technik organizacji reklamy (AU.30) – godz. 12:00, sala nr 28 i sala nr 32

 

Do sali egzaminacyjnej należy się zgłosić pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym z zachowaniem zasad higieny i dystansu obowiązujących w związku z COVID – 19

 

Egzamin praktyczny, terminy i czas trwania egzaminu

technik obsługi turystycznej (TG.14) – 11.01.2021r. – godz. 9:00 (150 min.), sala 26

technik hotelarstwa (TG.12) – 11.01.2021r. – godz. 9:00 (150 min.), sala 26

technik obsługi turystycznej (TG.15) – 11.01.2021r. – godz. 13:00 (150 min.), sala 27 – aula.

technik hotelarstwa (TG.13) – 11.01.2021r. – godz. 13:00 (150 min.), sala 27 – aula.

technik żywienia i usług gastr. (TG.16) – 11.01.2021r. – godz. 13:00 (150 min.), sala 26

technik hotelarstwa (T.12) – 11.01.2021r. – godz. 13:00 (150 min.), sala 26

technik organizacji reklamy (AU.30) – 14.01.2021r. – godz. 9:00 (180 min.), sala nr 28

technik organizacji reklamy (AU.29) – 18.01.2021r. – godz. 8:00 (120 min.), sala nr 28

Do sali egzaminacyjnej należy się zgłosić pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym z zachowaniem zasad higieny i dystansu obowiązujących w związku z COVID – 19

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w sesji styczeń / luty 2021 r.

EGZAMIN PISEMNY

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych oraz kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY

TG.14 technik obsługi turystycznej – długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,

TG.15 technik obsługi turystycznej – długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,

TG.12 technik hotelarstwa – długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,

T.12 technik hotelarstwa – długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,

TG.16 technik żywienia i usług gastronomicznych – długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,

AU.29 technik organizacji reklamy – długopis z czarnym tuszem,

A.30 technik organizacji reklamy – długopis z czarnym tuszem,

 

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.