Strona główna Egzaminy zawodowe

Egzaminy zawodowe

 W tym dziale prezentujemy najnowsze informacje związane z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający

w sesji czerwiec/lipiec 2021 r.

EGZAMIN PISEMNY

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu

przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć własny długopis (pióro) z czarnym

tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach

identyfikacyjnych oraz może mieć własny kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

EGZAMIN PRAKTYCZNY

Zdający w poszczególnych kwalifikacjach powinien mieć własne przybory, które są wymienione poniżej:

AU.30 – technik organizacji reklamy (kl. 4TRZ) – długopis z czarnym tuszem,

AU.29 – technik organizacji reklamy (kl. 3TRT) – długopis z czarnym tuszem,

TG.16 – technik żywienia i usług gastronomicznych (kl. 4TRZ) – długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,

TG.12 – technik hotelarstwa (kl. 3TH) – długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,

TG.07 – technik żywienia i usług gastronomicznych (3TZ) – długopis z czarnym tuszem, kompletny strój gastronomiczny, aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,

HGT.01. – technik usług kelnerskich (kl. 2RKG) – długopis z czarnym tuszem, kompletny strój kelnerski, aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,

HGT.03. – technik hotelarstwa (kl. 2GHT) – długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty*,

HGT.07. – technik organizacji turystyki (kl. 2GHT) – długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty*,

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Wytyczne istotne dla zdających

1.1.[*]Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

1.2.[*]Zdający, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 1.3.

1.3.Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

1.7.[*][!]Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

1.8.[*][!]Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.10.[*]Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą,

2.1.[*]Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos(maseczką jedno-lub wielorazową).

2.2.[*]Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).

2.3.[*][!]Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:1)podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie2)wychodzi do toalety3)podchodzi do niego asystent techniczny lub egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej 4)kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

2.5.[*]Zdający mogą –jeżeli uznają to za właściwe –mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, .

2.8.[*]Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz –jeżeli to konieczne –znajdujących się w nich sprzętów i urządzeń.

4.6.[*]Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

4.7.[*]Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

Terminy egzaminów zawodowych

SESJA czerwiec 2021 r.

EGZAMIN PISEMNY  czas trwania – 60 min.

Klasa 2 GHT  –  10 CZERWCA 2021 r.

 • technik hotelarstwa (HGT.03.) – godz. 8:00, sala nr 28 i sala nr 29
 • technik organizacji turystyki (HGT.07.) – godz. 10:00, sala nr 28 i sala nr 29

 

Klasa 2 RKG  –  10 CZERWCA 2021 r.

 • technik usług kelnerskich (HGT.01.) – godz. 12:00, sala nr 28 i sala nr 29

 

Klasa 3 TZ  –  22 CZERWCA 2021 r.

 • technik żywienia i usług gastronomicznych (TG.07.)

I zmiana – godz. 8:00, sala nr 28 i sala nr 17

II zmiana – godz. 10:00, sala nr 28 i sala nr 17

 

Klasa 4 TRZ  –  22 CZERWCA 2021 r.

 • technik żywienia i usług gastronomicznych (TG.16) – godz. 12:00, sala nr 17
 • technik organizacji reklamy (AU.30) – godz. 12:00, sala nr 17

 

Klasa 3 TRT  –  22 CZERWCA 2021 r.

 • technik organizacji reklamy (AU.29) – godz. 12:00, sala nr 17

 

Do sali egzaminacyjnej należy się zgłosić pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym oraz przyborami określonymi w kolejnym komunikacie.

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY  –  terminy i czas trwania egzaminu:

Klasa 2 GHT  –  7 CZERWCA 2021 r.

 • technik hotelarstwa (HGT.03.) – godz. 9:00 (150 min.), sala nr 24 i sala nr 26
 • technik organizacji turystyki (HGT.07.) – godz. 9:00 (180 min.), sala nr 27 – aula

 

Klasa 2 RKG  –  17 CZERWCA 2021 r.

 • technik usług kelnerskich (HGT.01.)

 

I zmiana – godz. 8:00 (120 min.), sala nr 5

II zmiana – godz. 12:00 (120 min.), sala nr 5

III zmiana – godz. 16:00 (120 min.), sala nr 5

 

Klasa 3 TH  –  21 CZERWCA 2021 r.

 • technik hotelarstwa (TG.12) – godz. 9:00 (150 min.), sala 26.

 

Klasa 4 TRZ  – 

21 CZERWCA 2021 r.

 • technik żywienia i usług gastronomicznych (TG.16) – godz. 13:00 (150 min.), sala nr 26

 

25 CZERWCA 2021 r.

 • technik organizacji reklamy (AU.30) – godz. 9:00 (180 min.), sala nr 28

 

Klasa 3 TRT  –  24 CZERWCA 2021 r.

 • technik organizacji reklamy (AU.29) – godz. 8:00 (120 min.), sala nr 28

 

Klasa 3 TZ  – 

 • technik żywienia i usług gastronomicznych (TG.07.)

29 CZERWCA 2021 r.

I zmiana – godz. 8:00, sala nr 1

II zmiana – godz. 12:00, sala nr 1

30 CZERWCA 2021 r.

I zmiana – godz. 8:00, sala nr 1

II zmiana – godz. 12:00, sala nr 1

 

Do sali egzaminacyjnej należy się zgłosić pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym oraz przyborami określonymi w kolejnym komunikacie.