Strona główna Konkurs

Konkurs

 AKTUALIZACJA (06.2014)

Termin nadsyłania prac na konkurs fotograficzny i literacki przedłużono do: 30.06.2014. Decyduje data stempla pocztowego.

 

 

Dokumenty związane z konkursem fotograficznym:

Adobe Reader Document Regulamin konkursu
Adobe Reader Document Formularz tradycyjny – do wydruku
Adobe Reader Document Oświadczenia uczestnika konkursu

Informacje dotyczące konkursu literackiego:

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych „Cogito” w Siemianowicach Śląskich zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w Konkursie Literackim „Pan Cogito wobec wyzwań XXI wieku”.

 

Regulamin Konkursu

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych „Cogito”.
I. Cel konkursu:

1. Popularyzacja twórczości Zbigniewa Herberta.

2. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości na słowo poetyckie.

3. Zachęcenie utalentowanej młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.

II. Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

2. Gatunek literacki: esej.

3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.

4. Każdy uczestnik konkursu może napisać i złożyć tylko jedną pracę.

5. Praca zgłoszona do konkursu nie może przekraczać objętości trzech stron w formacie A4. Obowiązuje czcionka o rozmiarze 12 i interlinia 1,5 wiersza.

III. Termin i miejsce składania prac:

1. Prace można przesyłać do dnia 30 czerwca 2014 roku na adres e-mail: cogito@poczta.onet.eu lub na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych „Cogito”, ul. Matejki 5, 41-100 Siemianowice Śląskie.

2. Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem ucznia. Należy podać klasę, nazwę i adres szkoły, kod pocztowy i miejscowość, e-mail ucznia, opiekuna naukowego i szkoły.

3. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora, a uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas Zjazdu Herbertowskich Szkół we wrześniu 2014 roku.

IV. Kryteria oceny:

1. Twórczy charakter tekstu.

2 Poprawność stylistyczna i językowa.

V. Wyłonienie laureatów konkursu.

1. Do wyłonienia laureatów uprawnione jest Jury powołane przez Organizatora.

VI. Postanowienia końcowe:

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na późniejszą publikację nadesłanej pracy.

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926, z późn. zm.).

3. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania nadesłanych prac lub ich fragmentów w postaci druku, w internecie, w materiałach informacyjnych i promocyjnych, informacjach prasowych o Konkursie. Zgoda udzielana jest na czas nieograniczony.

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego regulaminu.

5. Prace konkursowe nie będą zwracane.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.