Strona główna Kryterium zachowania

Kryterium zachowania

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ COGITO
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

 

Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o przestrzeganiu przez ucznia postanowień zawartych w Statucie Szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kategorii charakteryzujących ucznia:

– wywiązywanie się z obowiązków ucznia

– postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

– dbałość o honor i tradycje szkoły

– dbałość o piękno mowy ojczystej

– dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

– godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

– okazywanie szacunku innym

Obowiązująca skala ocen to:

– wzorowe

– bardzo dobre

– dobre

– poprawne

– nieodpowiednie

– naganne

Ocena z zachowania jest ustalana systemem punktowym:

– na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 70 punktów, co odpowiada ocenie wyjściowej poprawnej.

 

  • W ciągu semestru uczeń może otrzymać punkty dodatnie:

 

1. Frekwencja 98%-100%

Frekwencja 95%- 97%

20 pkt/ semestr

10 pkt/ semestr

2. Brak spóźnień 10 pkt/ semestr
3. Działalność w klasie (np. pomoc w organizowaniu uroczystości klasowych, zbiórki klasowe, pomoc koleżeńska, itp.) 3 pkt/ każdorazowo
4. Działalność w szkole (np. pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych, udział w promocji szkoły, udział w imprezach gastronomicznych, udział w nieobowiązkowych uroczystościach szkolnych, udział w zbiórkach, itp.) 5 – 15 pkt/ każdorazowo
5. Działalność w samorządzie szkolnym, klasowym, radiowęźle, w poczcie sztandarowym 10 pkt/ semestr
6. Wolontariat 5pkt – 10pkt/ każdorazowo
7. Udział w konkursach, zawodach sportowych lub olimpiadach na poziomie szkolnym lub miejskim 5pkt- za udział

10pkt- za osiągnięcie

8. Udział w konkursach, zawodach sportowych lub olimpiadach na poziomie rejonowym 5pkt- za udział

15pkt- za osiągnięcie

9. Udział w konkursach, zawodach sportowych lub olimpiadach na poziomie wojewódzkim lub ogólnopolskim 10pkt- za udział

15pkt- za wyróżnienie

20pkt- za osiągnięcie

10. Terminowe oddawanie uzupełnionego dzienniczka praktyk 10pkt
11. Punkty od wychowawcy 1 do 10pkt/ semestr
12. Strój galowy na uroczystościach szkolnych i egzaminach. 10pkt/ każdorazowo

 

  • W ciągu semestru uczeń może otrzymać punkty ujemne:

 

1. Spóźnienie -1pkt
2. Godzina nieusprawiedliwiona (nie więcej niż -50pkt/ semestr) -2pkt
3. Używanie telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych bez pozwolenia nauczyciela -10pkt
4. Samowolne opuszczenie zajęć -10pkt
5. Niewłaściwe zachowanie (np. podczas lekcji, przerw, imprez klasowych, szkolnych, wyjść, wycieczek, praktyk, itp.) -10pkt
6. Przychodzenie do szkoły pod wpływem alkoholu, środków odurzających, itp. -30pkt
7. Przynoszenie do szkoły alkoholu, środków odurzających, itp. -50pkt
8. Oddawanie dzienniczka praktyk po ustalonym terminie -10pkt
9. Zachowanie agresywne, przemoc fizyczna i psychiczna, kradzież, cyberprzemoc. -20 do -50pkt
10. Rozpowszechnianie materiałów dotyczących uczniów i nauczycieli, mających na celu naruszenie dóbr osobistych. -50pkt
11. Punkty od wychowawcy -1 do -10pkt/ semestr
12. Używanie wulgaryzmów i obraźliwych gestów -5pkt/ każdorazowo
13. Palenie papierosów, e-papierosów na terenie szkoły -5pkt/ każdorazowo
14. Brak stroju galowego -10pkt/ każdorazowo
15. Strój niezgodny z zapisami Statutu -5pkt/ każdorazowo

 

Przeliczanie punktów na oceny:

 

LICZBA PUNKTÓW  OCENA Z ZACHOWANIA
150 i powyżej wzorowe
120 – 149 bardzo dobre
90 – 119 dobre
50 – 89 poprawne
10 – 49 nieodpowiednie
9 i poniżej naganne