Strona główna Kryterium zachowania

Kryterium zachowania

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ COGITO
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o przestrzeganiu przez ucznia postanowień zawartych w Statucie Szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kategorii charakteryzujących ucznia:

– wywiązywanie się z obowiązków ucznia

– postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

– dbałość o honor i tradycje szkoły

– dbałość o piękno mowy ojczystej

– dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

– godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

– okazywanie szacunku innym

Obowiązująca skala ocen to:

– wzorowe

– bardzo dobre

– dobre

– poprawne

– nieodpowiednie

– naganne

Ocena z zachowania jest ustalana systemem punktowym:

Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 100 punktów, co odpowiada ocenie wyjściowej dobrej.

W ciągu semestru uczeń może otrzymać punkty dodatnie:

WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW UCZNIA
1. Frekwencja 98%-100%Frekwencja 95%- 97% 20 pkt/ semestr10 pkt/ semestr
2. Brak spóźnień 10 pkt/ semestr
3. Brak godzin nieusprawiedliwionych 20 pkt/ semestr
4. Punkty od wychowawcy 1 do 20 pkt/ semestr
ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE
1. Działalność w klasie (np. pomoc w organizowaniu uroczystości klasowych, zbiórki klasowe, pomoc koleżeńska, itp.) 1-10 pkt/ każdorazowo
2. Działalność w szkole (np. pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych, udział w promocji szkoły, udział w imprezach gastronomicznych, udział w nieobowiązkowych uroczystościach szkolnych, udział w zbiórkach, itp.) 1 – 20 pkt/ każdorazowo
3. Działalność w samorządzie szkolnym, klasowym, radiowęźle, w poczcie sztandarowym 10 pkt/ semestr
4. Wolontariat 5 pkt – 20 pkt/ każdorazowo
REPREZENTOWANIE SZKOŁY
1. Udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych lub olimpiadach na poziomie szkolnym lub miejskim 5 pkt- za udział10 pkt- za osiągnięcie
2. Udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych lub olimpiadach na poziomie rejonowym 5 pkt- za udział15 pkt- za osiągnięcie
3. Udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych lub olimpiadach na poziomie wojewódzkim lub ogólnopolskim 10 pkt- za udział15 pkt- za wyróżnienie

20 pkt- za osiągnięcie

4. Terminowe oddawanie uzupełnionego dzienniczka praktyk 0-10 pkt
SZACUNEK DLA INNYCH OSÓB
1. Strój galowy na uroczystościach szkolnych i egzaminach. 10 pkt/ każdorazowo

W ciągu semestru uczeń może otrzymać punkty ujemne:

WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW UCZNIA
1. Spóźnienie -1 pkt/każdorazowo
2. Godzina nieusprawiedliwiona a) 1-25 godzin nieusprawiedliwionych

b) 26-50 godzin nieusprawiedliwionych

c) 51-80 godzin nieusprawiedliwionych

d) 81-100 godzin nieusprawiedliwionych

e) 101-120 godzin nieusprawiedliwionych

f) 121- 149 godzin nieusprawiedliwionych

g) powyżej 150 godzin nieusprawiedliwionych

-10 pkt-20 pkt

-30 pkt

-40 pkt

-50 pkt

-60 pkt

-70 pkt

3. Punkty od wychowawcy 1-20 pkt
ZACHOWANIE NA LEKCJI
1. Używanie telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych bez pozwolenia nauczyciela (pisanie SMS, rozmowy telefoniczne, korzystanie z internetu, komunikatorów, słuchanie muzyki) -10 pkt/każdorazowo
2. Samowolne opuszczenie zajęć, w tym ucieczka z lekcji -10 pkt/każdorazowo
KULTURA OSOBISTA
1. Niewłaściwe zachowanie (np. podczas lekcji, przerw, imprez klasowych, szkolnych, wyjść, wycieczek, praktyk, itp.) -10 pkt
2. Przychodzenie do szkoły pod wpływem alkoholu, środków odurzających, itp. -30 pkt
3. Przynoszenie do szkoły alkoholu, środków odurzających, itp. -50 pkt
4. Oddawanie dzienniczka praktyk po ustalonym terminie -10 pkt
DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE
1. Zachowanie agresywne, przemoc fizyczna i psychiczna, kradzież, cyberprzemoc. -20- -50 pkt
2. Palenie papierosów, e-papierosów na terenie szkoły -5 pkt/każdorazowo
ZACHOWANIE NORM ETYCZNYCH
1. Rozpowszechnianie materiałów dotyczących uczniów i nauczycieli, mających na celu naruszenie dóbr osobistych. -50 pkt
KULTURA JĘZYKA
1. Używanie wulgaryzmów i obraźliwych gestów -10 pkt/ każdorazowo
SZACUNEK DLA INNYCH OSÓB
1. Brak stroju galowego -10 pkt/ każdorazowo
2. Strój niezgodny z zapisami Statutu -10 pkt/ każdorazowo
3. Nagana dyrektora szkoły, skutkująca zawarciem kontraktu -30 pkt

Przeliczanie punktów na oceny:

LICZBA PUNKTÓW OCENA Z ZACHOWANIA
150 i powyżej wzorowe
126 – 149 bardzo dobre
100 – 125 dobre
51 – 99 poprawne
26 – 50 nieodpowiednie
0 – 25 naganne

1. Uczeń nie może uzyskać oceny wzorowej, jeżeli posiada na koncie więcej niż 20 punktów minusowych.

2. Uczeń nie może uzyskać oceny bardzo dobrej, jeżeli posiada na koncie więcej niż 40 punktów minusowych.

3. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do wpisywania punktów dodatnich i ujemnych na bieżąco, a wychowawca dodatkowo na koniec semestru i roku szkolnego.

4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy, biorąc pod uwagę ilość punktów zgromadzonych na koncie ucznia przez cały semestr/rok szkolny i ocenę członków rady pedagogicznej. W przypadku wątpliwości wychowawca może zasięgnąć opinii zespołu klasowego.