Strona główna Kryterium zachowania

Kryterium zachowania

Kategorie ocen z zachowania

Spóźnienie -50 -1
Bójki i pobicia -50 -50
Agresja -50 -20
Przynoszenie rozprowadzanie i zażywanie narkotyków lub innych substancji odurzających -50 -50
Przynoszenie rozprowadzanie i zażywanie alkoholu na terenie szkoły -50 -50
Kradzież -50 -50
przemoc psychiczna -50 -50
Nieusprawiedliwiona godzina za każdą godzinę nie więcej niż 40 w danym semestrze -40 -2
Fałszowanie podpisu nauczyciela oraz dokumentacji szkolnej -30 -30
Zachowanie zagrażające życiu i zdrowiu -30 -30
Przychodzenie do szkoły pod wpływem narkotyków i innych środków odurzających -30 -30
Przychodzenie do szkoły pod wpływem alkoholu -30 -30
Niszczenie mienia szkolnego lub innego -30 -30
Lekceważenie obowiązków szkolnych -20 -20
Punkty od wychowawcy -20 20
Odłączenie się od grupy na wycieczkach szkolnych -20 -20
Szykanowanie obgadywanie pisanie nieprawdy w Internecie -15 -15
Niewłaściwe zachowanie podczas uroczystości imprez szkolnych -10 -5
Brak kultury osobistej w kontaktach z pracownikami szkoły oraz z innymi uczniami -10 -10
Umieszczanie w Internecie zdjęć bez wiedzy i zgody osób fotografowanych -10 -10
Oszukiwanie i okłamywanie nauczyciela -10 -10
Terminowe oddawanie uzupełnionego dzienniczka praktyk -10 10
Wnoszenie kurtek na lekcję nie zostawianie ich w szatni -5 -5
Niewywiązywanie się z zadań podjętych przez ucznia dobrowolnie -5 -5
Samowolne opuszczenie zajęć lekcyjnych -5 -5
Palenie papierosów i e-papierosów na terenie szkoły wyjątek- boisko szkolne -5 -5
Używanie podczas lekcji telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego bez zgody -5 -5
Nieterminowe oddawanie książek do biblioteki szkolnej lub zgubienie książki z biblioteki szkolnej -5 -5
Wulgarne słownictwo -5 -5
Niestosowny i niechlujny wygląd brak stroju galowego -5 -5
Przeszkadzanie nauczycielowi w prowadzeniu zajęć lekcyjnych -5 -5
Jedzenie i picie na lekcji -2 -2
Śmiecenie na terenie szkoły klasy -2 -2
Aktywna praca na rzecz klasy i szkoły 1 20
Aktywna praca w samorządzie szkolnym 1 20
Udział w nieobowiązkowych zajęciach dodatkowych 1 3
Udział w zbiórkach makulatury nakrętek minimum 100 szt. na 1pt. maskotek zużytych baterii itp. 1 5
Przygotowywanie imprez charytatywnych 1 10
Pochwała nauczyciela 2 2
Wolontariat 5 10
Wysoka kultura osobista 5 5
Reprezentowanie szkoły w imprezach i uroczystościach pozaszkolnych 5 5
Udział w programach europejskich 5 5
Rzetelne przygotowanie i przeprowadzenie lekcji wychowawczej 5 10
Pomoc w przygotowaniu uroczystości szkolnych 5 5
Strój galowy podczas ważnych uroczystości szkolnych 5 5
Aktywna praca w szkolnym radiowęźle 5 20
Uczestnictwo w akademiach i uroczystościach szkolnych 5 5
Przygotowywanie materiałów na szkolną stronę internetową 5 5
Udział ucznia w konkursach przedmiotowych olimpiadach i zawodach sportowych 5 5
Stosowny strój schludny wygląd brak krzykliwego makijażu i fryzury 5 5
Brak spóźnień 10 10
Godne reprezentowanie szkoły podczas praktyk 10 10
Laureat/ finalista poziomu szkolnego 10 10
Występy w szkolnych akademiach i przedstawieniach 10 10
Opracowanie i wdrożenie nowatorskich projektów imprez szkolnych 15 15
Laureat/ finalista poziomu międzyszkolnego i miejskiego/ powiatowego 15 15
Oddawanie krwi 15 15
Laureat/ finalista poziomu wojewódzkiego 20 20
Brak godzin nieusprawiedliwionych 20 20
Reprezentowanie szkoły w Poczcie Sztandarowym 20 20
90 – 100 frekwencji 30 30
Laureat/ finalista poziomu krajowego 30 30

Przedziały dla ocen

wzorowe 200 + ∞
bardzo dobre 161 199
dobre 120 160
poprawne 80 119
nieodpowiednie 51 79
naganne – ∞ 50