Strona główna Projekt „Zdalna Szkoła+”

Projekt „Zdalna Szkoła+”

Realizacja projektu pn. „Zdalna Szkoła+”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020

Gmina uczestniczy w dwóch projektach „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu.

Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w Systemie Kształcenia Zdalnego”.

Projekty są odpowiedzią na potrzeby szkół związane z nauczaniem na odległość w okresie COVID-19.

W ramach projektu gmina pozyskała 87 laptopów, które zostały przekazane uczniom, szczególnie z rodzin wielodzietnych.

ZS Cogito otrzymał 4 laptopy, które zostały przekazane na wniosek ucznia, rodzica lub nauczyciela, w oparciu o umowę użyczenia na okres kształcenia zdalnego.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.