Strona główna RODO

RODO

W tej zakładce znajdziesz informacje niezbędne dotyczące Ochrony Danych Osobowych

 

Klauzula informacyjna dla rodziców

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Cogito przy ul. Matejki 5 w Siemianowicach Śląskich.

 2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Cogito w Siemianowicach Śląskich jest Pan Sergiusz Kunert, e-mail: iod24@agileo.it

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a dokładnie w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.), oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmioty, które wynikają z przepisu prawa.

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

 8. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.

 9. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Cogito przy ul. Matejki 5 w Siemianowicach Śląskich.

 2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Cogito w Siemianowicach Śląskich jest Pan Sergiusz Kunert, e-mail: iod24@agileo.it

 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.).

 4. Odbiorcami danych osobowych uczniów będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmioty, które wynikają z przepisu prawa.

 5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki przez okres jednego roku.

 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 9. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 

Klauzula informacyjna dla kandydatów o pracę

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Cogito przy ul. Matejki 5 w Siemianowicach Śląskich.

 2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Cogito w Siemianowicach Śląskich jest Pan Sergiusz Kunert, e-mail: iod24@agileo.it

 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych.

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od wybrania kandydata.

 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych będzie skutkować brakiem uczestnictwa w procesie rekrutacji.

 9. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.