Strona główna RODO

RODO

W tej zakładce znajdziesz informacje niezbędne dotyczące Ochrony Danych Osobowych

 

Przetwarzanie danych osobowych w ramach fanpage’a w portalu Facebook

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Cogito przy ul. Matejki 5 w Siemianowicach Śląskich.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkół Cogito w Siemianowicach Śląskich, z którym można się kontaktować poprzez e-mail iod@komplex.info.pl  oraz pisemnie na adres administratora.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • prowadzenia fanpage’a
  • budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z profilem
  • komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności
  • informowania o naszej aktywności i promowaniu rożnych wydarzeń
 4. Przetwarzaniu podlegają dane, które opublikowałaś/eś na swoim profilu, w szczególności imię i nazwisko.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ze względu na zasady działania portalu Facebook jest konieczne.
 6. Dane osobowe mogą być udostępniane spółkom z grupy operatora obsługującego ten portal. Dane mogą zostać także udostępnione organom władzy publicznej, jeśli taki obowiązek spoczywał będzie na nas w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 7. Twoje dane będą przechowywane przez okres istnienia profilu, jednakże nie dłużej niż przez okres kiedy go obserwujesz.
 8. Posiadasz prawo do żądania dostępu od swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, jak również do żądania ograniczenia przetwarzania.
 9. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw w odniesieniu do przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego.
 10. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dla rodziców

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Cogito przy ul. Matejki 5 w Siemianowicach Śląskich.
 2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Cogito w Siemianowicach Śląskich jest Pan Piotr Żurowiec, e-mail:iod@komplex.info.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia http://iod@komplex.info.plogólnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a dokładnie w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmioty, które wynikają z przepisu prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznają Państwo, iż przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.
 9. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 10. Państwa dane będą przetwarzane na obszarze EOG.

 

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Cogito przy ul. Matejki 5 w Siemianowicach Śląskich.
 2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Cogito w Siemianowicach Śląskich jest Pan Piotr Żurowiec, e-mail: iod@komplex.info.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 4. Odbiorcami danych osobowych uczniów będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmioty, które wynikają z przepisu prawa.
 5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki przez okres jednego roku.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.
 9. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 10. Państwa dane będą przetwarzane na obszarze EOG.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów o pracę

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Cogito przy ul. Matejki 5 w Siemianowicach Śląskich.
 2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Cogito w Siemianowicach Śląskich jest Pan Piotr Żurowiec, e-mail: iod@komplex.info.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od wybrania kandydata.
  6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych będzie skutkować brakiem uczestnictwa w procesie rekrutacji.
  9. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
  10. Państwa dane będą przetwarzane na obszarze EOG.