Strona główna RODO

RODO

W tej zakładce znajdziesz informacje niezbędne dotyczące Ochrony Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla rodziców

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Cogito przy ul. Matejki 5 w
Siemianowicach Śląskich.
2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Cogito w Siemianowicach Śląskich jest Pan
Sergiusz Kunert, e-mail: iod24@agileo.it
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a dokładnie w celu wykonania obowiązku prawnego
nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty
przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmioty, które
wynikają z przepisu prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie
przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych
osobowych.
8. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.
9. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
10. Państwa dane będą przetwarzane na obszarze EOG.

 

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Cogito przy ul. Matejki 5 w
Siemianowicach Śląskich.
2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Cogito w Siemianowicach Śląskich jest Pan
Sergiusz Kunert, e-mail: iod24@agileo.it
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz
art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
4. Odbiorcami danych osobowych uczniów będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty
przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmioty, które
wynikają z przepisu prawa.
5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca
okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki
przez okres jednego roku.
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie

przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych
osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są
Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w
rekrutacji.
9. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
10. Państwa dane będą przetwarzane na obszarze EOG.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów o pracę

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Cogito przy ul. Matejki 5 w
Siemianowicach Śląskich.
2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Cogito w Siemianowicach Śląskich jest Pan
Sergiusz Kunert, e-mail: iod24@agileo.it
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od wybrania kandydata.
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie
przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych
osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych będzie
skutkować brakiem uczestnictwa w procesie rekrutacji.
9. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
10. Państwa dane będą przetwarzane na obszarze EOG.