Strona główna Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

Technikum nr 1 im. Zbigniewa Herberta

i Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 1

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych „Cogito”

w Siemianowicach Śląskich

na rok szkolny 2017/2018

I. Podstawa prawna.

1. Ustawa o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowych gimnazjum.

3. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017r.

II. Podstawy rekrutacji.

1. Szkoła prowadzi nabór do Technikum Nr 1 i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 za pomocą scentralizowanego systemu elektronicznego.

2. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się wszyscy absolwenci gimnazjum.

3. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ustala listę kandydatów przyjętych do szkoły.

4. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje suma punktów, której składnikami są:

a). punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego,

b). punkty uzyskane w wyniku przeliczania ocen z języka polskiego i trzech innych wybranych przez szkołę przedmiotów oraz inne osiągnięcia ucznia

5. Kandydaci są przyjmowani do wybranego oddziału Technikum Nr 1 i Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 1 w kolejności zgodnej z suma punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

6. W przypadku zbyt małej ilości kandydatów Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna zastrzega sobie prawo do połączenia kierunków kształcenia lub nie otwarcia kształcenia w danym zawodzie.

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów obowiązuje art. 20f, pkt 3 i 4 Ustawy o systemie oświaty.

W roku szkolnym 2017/2018 kształcić będziemy w następujących zawodach:

Technikum Nr 1:

 • technik hotelarstwa – TH

 • technik żywienia i usług gastronomicznych – TZ

 • kelner z elementami barmana i baristy – TK

 • technik organizacji reklamy – TR

 • technik obsługi turystycznej – TT

 • technik eksploatacji portów i terminali – TPT

 • technik informatyk – TI

Możliwość utworzenia klas dwuzawodowych.

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość połączeń klas w zależności od zainteresowania

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1:

 • kucharz

 • cukiernik

 • wędliniarz

 • piekarz

Utworzenie 1 klasy wielozawodowej.

7. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują:

 • wyniki egzaminu gimnazjalnego

 • punkty przeliczania ocen uzyskanych przez ucznia na świadectwie ukończenia gimnazjum

 • punkty za udział w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty

 • punkty za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

 • punkty za osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne, co najmniej na szczeblu powiatowym

8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

 • sieroty, osoby przebywające w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych oraz umieszczonych w rodzinach zastępczych

 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki

 • kandydaci z orzeczeniami kwalifikacyjnymi poradni psychologiczno-pedagogicznych (orzeczenie należy złożyć najpóźniej do 24 czerwca 2016r.)

 • w dalszej kolejności o przyjęciu decyduje średnia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

9. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

DNIA 07.07.2017r. od godz. 12.00 do 15.00 ODBĘDĄ SIĘ BEZPŁATNE BADANIA W SZKOLE.

10. Kandydaci deklarują wybór profilu kształcenia zawodowego przy ubieganiu się do ZSP „Cogito”

11. Zmiana profilu kształcenia przez ucznia może nastąpić po pierwszym semestrze, po wyrównaniu różnic programowych i zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego

12. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia (wymienieni kandydaci nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej).

III. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia

uczniów

1. Przeliczanie ocen uzyskanych przez kandydata na świadectwie gimnazjalnym z języka polskiego oraz trzech wybranych przez szkołę przedmiotów:

 • celujący 18 punktów

 • bardzo dobry 17 punktów

 • dobry 14 punktów

 • dostateczny 8 punktów

 • dopuszczający 2 punkty

2. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów

3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego przeliczane są na punkty:

 • język polski – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2

 • historia i wiedza społeczeństwie – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2

 • matematyka – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2

 • przedmioty przyrodnicze – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2

 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2

4. Egzamin gimnazjalny – max 100 punktów.

5. Sposób punktowania szczególnych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez Śląskiego Kuratora Oświaty:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1 – 4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągniecie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7. W przypadku przeliczenia na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

Za oceny wyrażone w stopniu:

a). celującym – przyznaje się 20 punktów

b). bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów

c). dobrym – przyznaje się po 13 punktów

d). dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów

e). dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

W przypadku historii i wiedzy o społeczeństwie dodatkowo liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu pintów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2.

W przypadku biologii, chemii, fizyki i geografii dodatkowo liczbę punktów po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4.

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych z których jest przeprowadzony dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu, których dotyczy to zwolnienie według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji narodowej z dnia 14 marca 2017r.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum wg.

a). celujący – przyznaje się 20 punktów

b). bardzo dobry – przyznaje się po 18 punktów

c). dobry – przyznaje się po 13 punktów

d). dostateczny – przyznaje się po 8 punktów

e). dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty

IV. Rodzaje oddziałów i zajęcia edukacyjne przeznaczone do przeliczania punktów:

Technikum nr 1 im. Z. Herberta

Lp.

Nazwa oddziału

Zajęcia edukacyjne przeznaczone do przeliczania punktów

1.

technik hotelarstwa

– język polski

– matematyka

– geografia

– plastyka

2.

technik żywienia i usług gastronomicznych

– język polski

– matematyka

– biologia

– informatyka

3.

technik obsługi terminali i portów

– język polski

– matematyka

– informatyka

– technika

4.

technik organizacji reklamy

– język polski

– matematyka

– informatyka

– plastyka

5.

technik obsługi turystycznej

– język polski

– matematyka

– geografia

– informatyka

6.

kelner

– język polski

– matematyka

– informatyka

– plastyka

7.

technik informatyk

– język polski

– matematyka

– informatyka

– język angielski

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 1

Lp.

Nazwa oddziału

Zajęcia edukacyjne przeznaczone do przeliczania punktów

1.

kucharz

– język polski

– matematyka

– biologia

– plastyka

2.

cukiernik

– język polski

– matematyka

– biologia

– plastyka

3

wędliniarz

– język polski

– matematyka

– biologia

– plastyka

4.

piekarz

– język polski

– matematyka

– biologia

– plastyka

V. Niezbędna dokumentacja

1. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się do klasy pierwszej Technikum nr 1 i Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 1:

 • wniosek wydrukowany z platformy rekrutacyjnej

 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane)

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.

  DNIA 07.07.2017r. od godz. 12.00 do 15.00 ODBĘDĄ SIĘ BEZPŁATNE BADANIA W SZKOLE.

 • świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

 • karta zdrowia ucznia

 • dyplomy laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty

 • dokumenty świadczące o osiągnięciach ucznia

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia ogólnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych (dla zainteresowanych kandydatów)

VI. Terminarz rekrutacji

Termin

Wydarzenie

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Od 19 maja do 19 czerwca 2017 r.

 1. Złożenie wniosku do wybranej szkoły.
  Kandydaci składają podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru.
 2. Dostarczanie do szkoły zaświadczeń o osiągnięciach sportowych, artystycznych lub innych konkursach (co najmniej na szczeblu powiatowym), potwierdzonych pieczątką macierzystego gimnazjum i podpisem osoby upoważnionej wyznaczonej przez dyrektora szkoły, które zostaną wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.
  O wyborze konkursów i przydziale punktów decyduje niezależnie dyrektor każdej ze szkół ponadgimnazjalnych, do których kandydat ubiega się o przyjęcie i wprowadza bądź potwierdza przyznanie wartości w systemie elektronicznym.

Od 23 do 27 czerwca 2017 r.

Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

7 lipca 2017 r.

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

7 lipca 2017 r. od 12.00 do 15.00

ODBĘDĄ SIĘ BEZPŁATNE BADANIA W SZKOLE

(Badanie o braku przeciwskazań zdrowotnych jest OBOWIĄZKOWE)

Uczeń Który chce na własną rękę zrobić płatne badania u innego lekarza medycyny pracy odbiera z sekretariatu skierowanie na to badanie.

Od 07 do 13 lipca 2017 r.

Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki zawodu

(zaświadczenia od uczniów wykonujących takie badanie w naszej szkole 7 lipca będą złożone przez lekarza wykonującego to badanie)

14 lipca 2017 r.

Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Poinformowanie Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole ( do 17 lipca)

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Od 14 do 18 lipca 2017 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły w postępowaniu uzupełniającym.

11 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

Do 14 sierpnia 2017 r.

Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki zawodu.

Do 16 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Do 18 sierpnia 2017 r.

Poinformowanie Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

 

Wymagania edukacyjne Tryb odwoławczy